نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تاسیس و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان

صندوق پژوهش و فناوری با شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی، بر اساس اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی  مصوب  94/5/11 هیئت‌وزیران که بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل می‌گردد رسالتی مهم در شکل‌گیری، حمایت و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان داشته و بسترهای حمایتی و مالی لازم برای تکمیل چرخه تجاری‌سازی ایده و فناوری‌های رشد و توسعه‌یافته را فراهم می‌کند.

این صندوق با سرمایه اولیه 10 میلیارد تومان و بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین استانداری و صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت پارک علم و فناوری استان و تعدادی از دانشگاه ها و مراکز استانی در شرف راه اندازی می باشد.

صندوق پژوهش و فناوری با شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی، بر اساس اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی  مصوب  94/5/11 هیئت‌وزیران که بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل می‌گردد رسالتی مهم در شکل‌گیری، حمایت و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان داشته و بسترهای حمایتی و مالی لازم برای تکمیل چرخه تجاری‌سازی ایده و فناوری‌های رشد و توسعه‌یافته را فراهم می‌کند.

این صندوق با سرمایه اولیه 10 میلیارد تومان و بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین استانداری و صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت پارک علم و فناوری استان و تعدادی از دانشگاه ها و مراکز استانی در شرف راه اندازی می باشد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید