نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

برگزاری سلسله همایش های توسعه و تجاری سازی فناوری

 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری اطلاعات و میکرو الکترونیک (فام)
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های نانو
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های آب و خاک
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناورهای گیاهان داروئی و طب سنتی
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری انرژی های تجدید پذیر
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناور های علوم زیستی
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های علوم شناختی
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری اطلاعات و میکرو الکترونیک (فام)
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های نانو
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های آب و خاک
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناورهای گیاهان داروئی و طب سنتی
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های نفت و گاز
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری انرژی های تجدید پذیر
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناور های علوم زیستی
 • همایش توسعه و تجاری سازی فناوری های علوم شناختی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید