نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدارس استان بویژه مدارس روستایی به سیستم های نوین

برای افزایش ایمنی دانش آموزان و ایجاد محیط استاندارد آموزشی ایجاد سیستم حرارت مرکزی در برنامه دولت و مجلس محترم قرار گرفت بطوریکه در 4 سال اخیر سیستم حرارت مرکزی در بیش از 1،000 مدرسه استان استاندارد گردید.

برای افزایش ایمنی دانش آموزان و ایجاد محیط استاندارد آموزشی ایجاد سیستم حرارت مرکزی در برنامه دولت و مجلس محترم قرار گرفت بطوریکه در 4 سال اخیر سیستم حرارت مرکزی در بیش از 1،000 مدرسه استان استاندارد گردید.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید