نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

امضای سند اجرایی "همایش بحران آب با محوریت بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب" در آبان ماه96 با حضور دکتر کلانتری

این سند اجرایی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و نیل به اهداف توسعه پایدار، در جهت اجرای تکالیف قانونی مقرر در اسناد بالادستی از جمله سندچشم انداز 20ساله، برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند راهبردی توسعه بلندمدت منابع آب کشور به منظور هم افزایی ملی و منطقه ای و بهره مندی توامان از ظرفیت های علمی و اجرایی جهت رفع بحران آب از طریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب استان تهیه و تنظیم و در حضور  آقایان دکتر عیسی کلانتری، دکتر مجید خدابخش، دکتر بهرامی، دکتر بهبودی، دکتر جهانگیری، مهندس هاشمی و مهندس صمدنژاد در تاریخ 20 آبان ماه 96 امضا شد.

این سند اجرایی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و نیل به اهداف توسعه پایدار، در جهت اجرای تکالیف قانونی مقرر در اسناد بالادستی از جمله سندچشم انداز 20ساله، برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند راهبردی توسعه بلندمدت منابع آب کشور به منظور هم افزایی ملی و منطقه ای و بهره مندی توامان از ظرفیت های علمی و اجرایی جهت رفع بحران آب از طریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب استان تهیه و تنظیم و در حضور  آقایان دکتر عیسی کلانتری، دکتر مجید خدابخش، دکتر بهرامی، دکتر بهبودی، دکتر جهانگیری، مهندس هاشمی و مهندس صمدنژاد در تاریخ 20 آبان ماه 96 امضا شد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید