نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اخذ مجوز تأسیس شعبه انجمن مدیریت فناوری ایران در استان آذربایجان شرقی توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

اخذ مجوز تأسیس شعبه انجمن مدیریت فناوری ایران در استان آذربایجان شرقی توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

اخذ مجوز تأسیس شعبه انجمن مدیریت فناوری ایران در استان آذربایجان شرقی توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید