نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

طراحی سامانه یکپارچه ارزیابی طرح های فناورانه جشنواره ربع رشیدی

با توجه به اهمیت مساله برگزاری نمایشگاه و ابعاد ملی و بین المللی آن ضرورت توجه ویژه بر فرآیند ثبت نام در سال جاری سبب گردید تا برای اولین بار کمیته ای ویژه به نام کمیته فنی و امور سامانه در چارت دبیرخانه اجرایی تعریف شود پس از مصوبه دبیرخانه کمیته مذکور شروع به بررسی کارشناسی مساله نمود و بر اساس سوابق اجرایی، تجربیات قبلی و همچنین دریافت بازخورد از ذی نفعان اقدام به تحلیل مساله نمود پس از جمع بندی نظرات، اقدامات پیشنهادی تقدیم دبیراجرایی گردید و مقرر شد بازنگری اساسی در سامانه نرم افزاری ششمین نمایشگاه انجام شود که در این راستا پس از توافق با یکی از شرکت های دانش بنیان استان که انجام این امر را وظیفه اجتماعی خود تلقی نمود سامانه نرم افزاری طراحی و پیاده سازی گردید.

رویکرد اساسی و وجهه تمایز اصلی سامانه ششمین نمایشگاه جامعیت و انعطاف پذیری آن می باشد که به اذعان کارشناسان امر می تواند به زیرساختی مناسب برای اقداماتی مشابه در سطح ملی تبدیل شود.

با توجه به اهمیت مساله برگزاری نمایشگاه و ابعاد ملی و بین المللی آن ضرورت توجه ویژه بر فرآیند ثبت نام در سال جاری سبب گردید تا برای اولین بار کمیته ای ویژه به نام کمیته فنی و امور سامانه در چارت دبیرخانه اجرایی تعریف شود پس از مصوبه دبیرخانه کمیته مذکور شروع به بررسی کارشناسی مساله نمود و بر اساس سوابق اجرایی، تجربیات قبلی و همچنین دریافت بازخورد از ذی نفعان اقدام به تحلیل مساله نمود پس از جمع بندی نظرات، اقدامات پیشنهادی تقدیم دبیراجرایی گردید و مقرر شد بازنگری اساسی در سامانه نرم افزاری ششمین نمایشگاه انجام شود که در این راستا پس از توافق با یکی از شرکت های دانش بنیان استان که انجام این امر را وظیفه اجتماعی خود تلقی نمود سامانه نرم افزاری طراحی و پیاده سازی گردید.

رویکرد اساسی و وجهه تمایز اصلی سامانه ششمین نمایشگاه جامعیت و انعطاف پذیری آن می باشد که به اذعان کارشناسان امر می تواند به زیرساختی مناسب برای اقداماتی مشابه در سطح ملی تبدیل شود.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید