نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد عمرانی دانشگاه تبریز (مجموع فضای آموزشی-رفاهی-خدماتی)

سازمان : دانشگاه تبریز

در سال  1357 مجموع فضاهای اموزشی و رفاهی دانشگاه  60هزار متر مربع بود  و در چهل سال اخیر این  میزان  به 510هزار متر مربع افزایش یافته است.

در سال  1357 مجموع فضاهای اموزشی و رفاهی دانشگاه  60هزار متر مربع بود  و در چهل سال اخیر این  میزان  به 510هزار متر مربع افزایش یافته است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید