نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد های آموزشی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد

سازمان : دانشگاه تبریز

افزایش تعداد دانشجو کارشناسی ارشد از25نفر در سال 1357  به6664 نفر در سال 1397.

افزایش تعداد رشته  کارشناسی ارشد   از 9 رشته در سال 1357  به  331رشته در سال 1397.

افزایش تعداد دانشجو کارشناسی ارشد از25نفر در سال 1357  به6664 نفر در سال 1397.

افزایش تعداد رشته  کارشناسی ارشد   از 9 رشته در سال 1357  به  331رشته در سال 1397.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید