نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

افزایش تعداد دانشجوی دکتری از 10نفر در سال 1357   به2064نفر در سال 1397

افزایش تعداد رشته  دکتری   از 2 رشته در سال 1357   به  240رشته در سال 1397

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید