نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد پژوهشی دانشگاه تبریز

سازمان : دانشگاه تبریز

تعداد کتابهای  موجود در دانشگاه  در سال 1357 حدود  16000جلد بود و این رقم  در سال 1397بالغ  بر200000هزار جلد میباشد.

 

تجهیز کتابخانه الکترونیکی با بیش از 800هزار جلد و چندین پایگاه الکترونیکی معتبر دنیا

تعداد کتابهای  موجود در دانشگاه  در سال 1357 حدود  16000جلد بود و این رقم  در سال 1397بالغ  بر200000هزار جلد میباشد.

 

تجهیز کتابخانه الکترونیکی با بیش از 800هزار جلد و چندین پایگاه الکترونیکی معتبر دنیا

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید