نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

شاخص درصد باسوادی زنان

با توجه به اطلاعات موجود درنمودار زیر،درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان در استان آذربایجان شرقی و کل کشور نشانگر این است که علیرغم افزایش نرخ باسوادی در سالهای اخیر، نرخ باسوادی زنان استان از میانگین کشوری، کمی پائین تر می باشد .

با توجه به اطلاعات موجود درنمودار زیر،درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان در استان آذربایجان شرقی و کل کشور نشانگر این است که علیرغم افزایش نرخ باسوادی در سالهای اخیر، نرخ باسوادی زنان استان از میانگین کشوری، کمی پائین تر می باشد .

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید