نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

انشعاب آب

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح : 1397
محدوده : کل استان

تولید آب

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح : 1397
محدوده : کل استان

مصرف آب

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید