نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

مترو تبریز

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : تبریز

شهرک خاوران

نوع نیازفناورانه : زیاد
تاریخ افتتاح :
محدوده : تبریز
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید