نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

بخش تعاون

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

بخش اشتغال

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

روابط کار

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید