نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

ایستگاه رادار

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح : 1386
محدوده : تبریز
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید