نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

احداث آزادراه

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

احداث بزرگراه

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید