نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

شبکه گازرسانی

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

انشعاب گاز

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

اشتراک پذیری

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

جایگاه CNG

نوع نیازفناورانه : فوری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید