نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تعمیم و گسترش تامین اجتماعی در استان آذربایجان شرقی

سازمان : تامین اجتماعی

در ایران بعد از جنگ جهانی اول، با آغاز مرحله سرمایه گذاری های صنعتی در طرحهای زیر بنایی چون احداث جاده و راه آهن، استفاده از گروه های بزرگ و متشکل کارگری نیز آغاز شده و به تدریج موضوع چگونگی حمایت از کارگران در برابر مخاطرات شغلی مورد توجه قرار گرفته و نخستین فعالیت بیمه های اجتماعی با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه آهن کشور در سال 1310 پایه ریزی شد، و نهایتاً در تیر ماه سال 1354 با گسترش دامنه پوشش شمول تعهدات و ادغام برخی صندوقهای بیمه ای دیگر، صندوق تأمین اجتماعی تشکیل شد.

در تير ماه سال 1358 به موجب اصلاحيّه‏ هايي كه به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد، صندوق تأمين‏ اجتماعي به سازمان تأمين ‏اجتماعي تغيير نام يافت و در آبان 58،  اساسنامه سازمان به تصويب رسيد و براساس آن صندوق هاي حمايت شركتها و موسّسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري به سازمان تأمين ‏اجتماعي منتقل شد.

بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه با مشاركت بيمه شده، كارفرما و دولت تأمين شده و متكي به بودجه عمومي دولتي نيست. به همين دليل دارائي ها و سرمايه هاي آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسلهاي متوالي مي باشد و لذا صیانت از منابع و دارایی های آن یکی از وظایف اصلی مدیران، کارکنان و شرکای اجتماعی آن شامل کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه شدگان می باشد.

حمایت از نیروهای مولد کار و تولید در جامعه، یکی از مهمترین و اصلی ترین کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی در راستای باز توزیع درآمد و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی است، تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی از تعداد 92745 نفر  در سال 1357 به رقم 677741 نفر در سال 1397 رسیده است. در حال حاضر تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان  دو میلیون و شصت و پنج هزار نفر می باشند.

در ایران بعد از جنگ جهانی اول، با آغاز مرحله سرمایه گذاری های صنعتی در طرحهای زیر بنایی چون احداث جاده و راه آهن، استفاده از گروه های بزرگ و متشکل کارگری نیز آغاز شده و به تدریج موضوع چگونگی حمایت از کارگران در برابر مخاطرات شغلی مورد توجه قرار گرفته و نخستین فعالیت بیمه های اجتماعی با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه آهن کشور در سال 1310 پایه ریزی شد، و نهایتاً در تیر ماه سال 1354 با گسترش دامنه پوشش شمول تعهدات و ادغام برخی صندوقهای بیمه ای دیگر، صندوق تأمین اجتماعی تشکیل شد.

در تير ماه سال 1358 به موجب اصلاحيّه‏ هايي كه به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد، صندوق تأمين‏ اجتماعي به سازمان تأمين ‏اجتماعي تغيير نام يافت و در آبان 58،  اساسنامه سازمان به تصويب رسيد و براساس آن صندوق هاي حمايت شركتها و موسّسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري به سازمان تأمين ‏اجتماعي منتقل شد.

بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه با مشاركت بيمه شده، كارفرما و دولت تأمين شده و متكي به بودجه عمومي دولتي نيست. به همين دليل دارائي ها و سرمايه هاي آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسلهاي متوالي مي باشد و لذا صیانت از منابع و دارایی های آن یکی از وظایف اصلی مدیران، کارکنان و شرکای اجتماعی آن شامل کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه شدگان می باشد.

حمایت از نیروهای مولد کار و تولید در جامعه، یکی از مهمترین و اصلی ترین کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی در راستای باز توزیع درآمد و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی است، تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی از تعداد 92745 نفر  در سال 1357 به رقم 677741 نفر در سال 1397 رسیده است. در حال حاضر تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان  دو میلیون و شصت و پنج هزار نفر می باشند.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید