نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی، تحولی نو در ارائه خدمات

سازمان : تامین اجتماعی

در مسیر تحقق تأمین اجتماعی الکترونیک، ســـازمان تأمین اجتماعـــی بـــه عنـــوان مهم تریـــن و بزرگ تریـــن ســـازمان ارائه دهنـــده خدمـــات بیمـــه اجتماعـــی، درمانـــی و بازنشســـتگی در کشـــور، در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر دو میلیـــون نفـــر از جمعیـــت استان آذربایجان شرقی را تحـــت پوشـــش خدمـــات متنـــوع خویـــش قـــرار داده اســـت. خدمـــات ایـــن ســـازمان در بخـــش بیمـــه ای از طریـــق 36 شـــعبه اصلی و اقماری و 13 کارگـــزاری رســـمی و در بخـــش درمـــان در دو بیمارســـتان ملکـــی و 12 مرکـــز درمانـــی، بـــه بیمه شـــدگان و مســـتمری بگیران ایـــن ســـازمان ارائـــه می شـــود.

 سازمان تأمین اجتماعی با در اختیـــار داشـــتن شـــبکه وســـیعی از واحدهـــای اجرایـــی، یکـــی از بزرگ تریـــن حوزه هـــای کســـب و کار، بیمـــه و درمـــان در کشـــور محســـوب می شـــود. ایـــن ســـازمان، از نظـــر تعـــداد مخاطبـــان و ذی نفعـــان و تنـــوع خدمـــات ارائـــه شـــده، در کشـــور و حتـــی در ســـطح منطقـــه، یکی از بزرگ تریـــن سازمانهای خدمت رســـان اجتماعـــی محســـوب می شـــود .

بـــا هـــدف تســـهیل و تســـریع در ارائـــه خدمـــات، سازمان تأمین اجتماعی یـــک ســـازمان پیشـــرو در اســـتفاده از فناوری هـــای   ICT و فناوری هـــای نویـــن اســـت. سـازمان تأمین اجتماعـی کـه از پیشـتازان اسـتفاده از امکانـات رایانـه ای و فناوری هـای نویـن در ارائـه خدمات در کشـور محسـوب می شـود، توسـعه خدمات غیرحضـوری را در اولویـت برنامه هـای خـود قرار داده اسـت تا میـزان رضایتمندی مخاطبـان را افزایـش داده و هزینه های مسـتقیم و غیرمسـتقیم ارائـه خدمـات را تـا حد امـکان  کاهش دهد.

این خدمات عبارتند از:

ارائه لیست اینترنتی

برگ پرداخت غیر حضوری بیمه شدگان خاص

ابلاغ الکترونیکی و احکام مطالباتی کارفرمایان

فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران

سوابق اینترنتی بیمه شدگان

نام نویسی متمرکز بیمه شدگان

دفترچه درمانی متمرکز

مشاهده بازرسی های کارگاهی

درخواست خدمات غیر حضوری کوتاه مدت

پرونده الکترونیکی متمرکز

خدمات مبتنی بر USSD با شماره گیری #142*

اپ تلفن همراه MyTamin

در مسیر تحقق تأمین اجتماعی الکترونیک، ســـازمان تأمین اجتماعـــی بـــه عنـــوان مهم تریـــن و بزرگ تریـــن ســـازمان ارائه دهنـــده خدمـــات بیمـــه اجتماعـــی، درمانـــی و بازنشســـتگی در کشـــور، در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر دو میلیـــون نفـــر از جمعیـــت استان آذربایجان شرقی را تحـــت پوشـــش خدمـــات متنـــوع خویـــش قـــرار داده اســـت. خدمـــات ایـــن ســـازمان در بخـــش بیمـــه ای از طریـــق 36 شـــعبه اصلی و اقماری و 13 کارگـــزاری رســـمی و در بخـــش درمـــان در دو بیمارســـتان ملکـــی و 12 مرکـــز درمانـــی، بـــه بیمه شـــدگان و مســـتمری بگیران ایـــن ســـازمان ارائـــه می شـــود.

 سازمان تأمین اجتماعی با در اختیـــار داشـــتن شـــبکه وســـیعی از واحدهـــای اجرایـــی، یکـــی از بزرگ تریـــن حوزه هـــای کســـب و کار، بیمـــه و درمـــان در کشـــور محســـوب می شـــود. ایـــن ســـازمان، از نظـــر تعـــداد مخاطبـــان و ذی نفعـــان و تنـــوع خدمـــات ارائـــه شـــده، در کشـــور و حتـــی در ســـطح منطقـــه، یکی از بزرگ تریـــن سازمانهای خدمت رســـان اجتماعـــی محســـوب می شـــود .

بـــا هـــدف تســـهیل و تســـریع در ارائـــه خدمـــات، سازمان تأمین اجتماعی یـــک ســـازمان پیشـــرو در اســـتفاده از فناوری هـــای   ICT و فناوری هـــای نویـــن اســـت. سـازمان تأمین اجتماعـی کـه از پیشـتازان اسـتفاده از امکانـات رایانـه ای و فناوری هـای نویـن در ارائـه خدمات در کشـور محسـوب می شـود، توسـعه خدمات غیرحضـوری را در اولویـت برنامه هـای خـود قرار داده اسـت تا میـزان رضایتمندی مخاطبـان را افزایـش داده و هزینه های مسـتقیم و غیرمسـتقیم ارائـه خدمـات را تـا حد امـکان  کاهش دهد.

این خدمات عبارتند از:

ارائه لیست اینترنتی

برگ پرداخت غیر حضوری بیمه شدگان خاص

ابلاغ الکترونیکی و احکام مطالباتی کارفرمایان

فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران

سوابق اینترنتی بیمه شدگان

نام نویسی متمرکز بیمه شدگان

دفترچه درمانی متمرکز

مشاهده بازرسی های کارگاهی

درخواست خدمات غیر حضوری کوتاه مدت

پرونده الکترونیکی متمرکز

خدمات مبتنی بر USSD با شماره گیری #142*

اپ تلفن همراه MyTamin

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید