نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

میز خدمت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

سازمان : تامین اجتماعی

در راستای استقرار و اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری، میز خدمت حضوری در اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و شعب تابعه، به موازات میز خدمت غیر حضوری و طرح ساختار نوین ارائه خدمات، با هدف ارائه خدمات به‌ هنگام و کارآمد به مشتريان سازمان، همسو با توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي ميان سازمان و شرکای اجتماعی، استقرار و راه اندازی شده است.

نحوه استقرار میز خدمت در تامین اجتماعی استان بر اساس نگرش سیستمی و با امعان نظر به حجم بالای مراجعین و تنوع خدمات، فراتر از ایجاد ميز خدمت به عنوان يک مرکز ارتباطات و نقطه تماس ميان سازمان و مشتريان بوده و میز خدمت به وسعت شعبه و تعداد کارشناسان در تمام شعبه ایجاد گردیده است.

 استقرار میز خدمت در اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، مورد بازدید و تأیید  مقامات استانی و سازمانی قرار گرفته و به عنوان "میز خدمت نمونه" برای الگوبرداری سایر دستگاه های استان و واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی کشور انتخاب و معرفی گردیده است.

در راستای استقرار و اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری، میز خدمت حضوری در اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و شعب تابعه، به موازات میز خدمت غیر حضوری و طرح ساختار نوین ارائه خدمات، با هدف ارائه خدمات به‌ هنگام و کارآمد به مشتريان سازمان، همسو با توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي ميان سازمان و شرکای اجتماعی، استقرار و راه اندازی شده است.

نحوه استقرار میز خدمت در تامین اجتماعی استان بر اساس نگرش سیستمی و با امعان نظر به حجم بالای مراجعین و تنوع خدمات، فراتر از ایجاد ميز خدمت به عنوان يک مرکز ارتباطات و نقطه تماس ميان سازمان و مشتريان بوده و میز خدمت به وسعت شعبه و تعداد کارشناسان در تمام شعبه ایجاد گردیده است.

 استقرار میز خدمت در اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، مورد بازدید و تأیید  مقامات استانی و سازمانی قرار گرفته و به عنوان "میز خدمت نمونه" برای الگوبرداری سایر دستگاه های استان و واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی کشور انتخاب و معرفی گردیده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید