نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

قوانین و مقررات تصویب و اجرا شده بعد از انقلاب اسلامی:

سازمان : تامین اجتماعی

در راستای گسترش و توسعه تأمین اجتماعی، همسو با عدالت اجتماعی و اقتصادی، قوانین و مقرراتی در حوزه های کارگری، کارفرمایی و بارنشستگی، پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و با رویکرد حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه اجرایی شده است.  

اهم قوانین و مقررات ارجایی شده پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در حوزه تأمین اجتماعی عبارتند از:  

 • قانون بیمه بیکاری
 • قانون بیمه کارگران ساختمانی
 • قانون بیمه تک باقان خانگی
 •  قانون تعیین تکلیف بازنشستگی بیمه شدگان دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه با احراز شرایط سنی بازنشستگی
 • قانون حمایت از خانواده و تعیین تکلیف مستمری بازماندگان دارای سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از 10 سال
 • بازنشستگی زنان مشمول قانون کار با 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه  
 • اعطای کمک دولتی به کارگاه های مشمول قانون کار زیر پنج نفر
 • بخشودگی جرائم کارفرمایان در چندین مرحله
 • اجرای قانون رفع موانع تولید و اعطای مشوق های بیمه ای منطبق بر  قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

و ...

در راستای گسترش و توسعه تأمین اجتماعی، همسو با عدالت اجتماعی و اقتصادی، قوانین و مقرراتی در حوزه های کارگری، کارفرمایی و بارنشستگی، پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و با رویکرد حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه اجرایی شده است.  

اهم قوانین و مقررات ارجایی شده پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در حوزه تأمین اجتماعی عبارتند از:  

 • قانون بیمه بیکاری
 • قانون بیمه کارگران ساختمانی
 • قانون بیمه تک باقان خانگی
 •  قانون تعیین تکلیف بازنشستگی بیمه شدگان دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه با احراز شرایط سنی بازنشستگی
 • قانون حمایت از خانواده و تعیین تکلیف مستمری بازماندگان دارای سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از 10 سال
 • بازنشستگی زنان مشمول قانون کار با 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه  
 • اعطای کمک دولتی به کارگاه های مشمول قانون کار زیر پنج نفر
 • بخشودگی جرائم کارفرمایان در چندین مرحله
 • اجرای قانون رفع موانع تولید و اعطای مشوق های بیمه ای منطبق بر  قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

و ...

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید