نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اخذ مجوز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

در هفدهمین جلسه شورای عالی عتف مورخ 93/10/27 و با حضور معاون اول ریاست جمهوری و استاندار، مجوز راه اندازی منطقه ویژه علم فناوری ربع رشیدی تبریز تصویب شد.

ربع رشیدی به عنوان قدیمی ترین شهرک دانشگاهی ایران و قطب علوم و فنون اسلامی و انسانی در قرون وسطی و به عنوان الگویی بی نظیر از نظام مدیریتی در همه ی ابعاد علوم اسلامی و انسانی، به استناد آثار مورخان و وقفنامه ای که ازبانی دانشمند آن، خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی، به یادگار مانده، تاثیر به سزایی در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری داشته است.

این شهرک دانشگاهی در عصر خویش، یعنی در قرن هشتم هجری قمری، بزرگترین مجموعه ی علمی، آموزشی و فرهنگی آن زمان بوده و به همت بانی آن در شرق تبریز پا به عرصه ی وجود نهاد و با جذب دانشمندان، علما، اطبای ممتاز، هنرمندان ماهر، عارفان و اربابان حرف از اقصی نقاط کشور پهناور ایران و جهان، به یک شهر دانشگاهی عظیم و بی نظیر در نوع خود مبدل گشت و فرهنگ و تمدن بشری در قرن چهاردهم میلادی بدون شک مرهون و مدیون این مرکز دانشگاهی بوده است.

در هفدهمین جلسه شورای عالی عتف مورخ 93/10/27 و با حضور معاون اول ریاست جمهوری و استاندار، مجوز راه اندازی منطقه ویژه علم فناوری ربع رشیدی تبریز تصویب شد.

ربع رشیدی به عنوان قدیمی ترین شهرک دانشگاهی ایران و قطب علوم و فنون اسلامی و انسانی در قرون وسطی و به عنوان الگویی بی نظیر از نظام مدیریتی در همه ی ابعاد علوم اسلامی و انسانی، به استناد آثار مورخان و وقفنامه ای که ازبانی دانشمند آن، خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی، به یادگار مانده، تاثیر به سزایی در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری داشته است.

این شهرک دانشگاهی در عصر خویش، یعنی در قرن هشتم هجری قمری، بزرگترین مجموعه ی علمی، آموزشی و فرهنگی آن زمان بوده و به همت بانی آن در شرق تبریز پا به عرصه ی وجود نهاد و با جذب دانشمندان، علما، اطبای ممتاز، هنرمندان ماهر، عارفان و اربابان حرف از اقصی نقاط کشور پهناور ایران و جهان، به یک شهر دانشگاهی عظیم و بی نظیر در نوع خود مبدل گشت و فرهنگ و تمدن بشری در قرن چهاردهم میلادی بدون شک مرهون و مدیون این مرکز دانشگاهی بوده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید