نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

راه اندازی 10 کانون فناوری

بعد از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با صاحب نظران علمی و صنعتی و احصاء پتانسیل ها و توانمندیهای  بالقوه و بالفعل منطقه، برای منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 10 کانون توسعه فناوری با 10 محور اصلی فعالیت تعیین گردید این کانونها ، مدیریت، هماهنگی و توسعه فناوری در محورهای اصلی فعالیت در نظر گرفته شده را عهده دار خواهند شد. لیست کانونها و محورهای اصلی فعالیت به شرح ذیل می باشد:

كانون توسعه فناوری دانشگاه صنعتی  سهند (واقع در دالان مرکزی)

كانون مجتمع علمی، تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی

كانون توسعه فناوری زیستی ( خلعت پوشان) دانشگاه تبریز

كانون پارک علم و فناوری استان  مجموعه عصر انقلاب

كانون دانشگاه شهید مدنی

كانون همکاریهای فناوری ملی- بین المللی سهلان

كانون شهرک فناوری قطعات خودرو

كانون برق و الکترونیک و لوازم خانگی

كانون فناوری­های پیشرفته ( تبریز 4)

كانون چرم

بعد از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با صاحب نظران علمی و صنعتی و احصاء پتانسیل ها و توانمندیهای  بالقوه و بالفعل منطقه، برای منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 10 کانون توسعه فناوری با 10 محور اصلی فعالیت تعیین گردید این کانونها ، مدیریت، هماهنگی و توسعه فناوری در محورهای اصلی فعالیت در نظر گرفته شده را عهده دار خواهند شد. لیست کانونها و محورهای اصلی فعالیت به شرح ذیل می باشد:

كانون توسعه فناوری دانشگاه صنعتی  سهند (واقع در دالان مرکزی)

كانون مجتمع علمی، تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی

كانون توسعه فناوری زیستی ( خلعت پوشان) دانشگاه تبریز

كانون پارک علم و فناوری استان  مجموعه عصر انقلاب

كانون دانشگاه شهید مدنی

كانون همکاریهای فناوری ملی- بین المللی سهلان

كانون شهرک فناوری قطعات خودرو

كانون برق و الکترونیک و لوازم خانگی

كانون فناوری­های پیشرفته ( تبریز 4)

كانون چرم

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید