نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

پیگیری و خرید برج فناوری

هدف: استقرار شرکت های دانش بنیان جهت تعاملات بیشتر

ظرفیت استقرار 24 شرکت دانش بنیان در 11 طبقه

افتتاح: اردیبهشت ماه 1397 همزمان با سفر ریاست جمهوری

حامی: صندوق نوآوری و شکوفایی

هدف: استقرار شرکت های دانش بنیان جهت تعاملات بیشتر

ظرفیت استقرار 24 شرکت دانش بنیان در 11 طبقه

افتتاح: اردیبهشت ماه 1397 همزمان با سفر ریاست جمهوری

حامی: صندوق نوآوری و شکوفایی

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید