نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه تلفن ثابت

سازمان : شرکت مخابرات
  • افزایش تعداد شماره های منصوبه مخابرات در سطح استان از 52400  شماره به 1920000 شماره.
  • افزایش دایری تلفن ثابت مخابرات از 43400 شماره  به بیش از 1600000 شماره.
  • ارتقای ضریب نفوذ تلفن ثابت از 2 درصد به 40 درصد.
  • افزایش تعداد مراکز مخابراتی از 18 مرکز به 926 مرکز.
  • افزایش تعداد تلفن همگانی عمومی نصب شده شهری و بین شهری از 249 دستگاه به 5300 دستگاه.
  • افزایش تعداد شماره های منصوبه مخابرات در سطح استان از 52400  شماره به 1920000 شماره.
  • افزایش دایری تلفن ثابت مخابرات از 43400 شماره  به بیش از 1600000 شماره.
  • ارتقای ضریب نفوذ تلفن ثابت از 2 درصد به 40 درصد.
  • افزایش تعداد مراکز مخابراتی از 18 مرکز به 926 مرکز.
  • افزایش تعداد تلفن همگانی عمومی نصب شده شهری و بین شهری از 249 دستگاه به 5300 دستگاه.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید