نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه ارتباطات روستایی

سازمان : شرکت مخابرات
  • تعداد روستاها و آبادي هاي داراي ارتباط تلفنی از 3 روستا  به 2552 روستا افزایش یافته است.
  • تعداد 2386  روستا و آبادي از نعمت تلفن خانگي برخوردار شده اند.
  • در 783 روستا و آبادی اينترنت پر سرعت  ADSL  مخابرات دایر شده است.
  • تعداد 1631 روستا تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند.
  • تعداد 817 دفتر ICT روستايي براي ارائه خدمات دولت الکترونیک در روستاهاي استان ايجاد شده است.
  • تعداد روستاها و آبادي هاي داراي ارتباط تلفنی از 3 روستا  به 2552 روستا افزایش یافته است.
  • تعداد 2386  روستا و آبادي از نعمت تلفن خانگي برخوردار شده اند.
  • در 783 روستا و آبادی اينترنت پر سرعت  ADSL  مخابرات دایر شده است.
  • تعداد 1631 روستا تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند.
  • تعداد 817 دفتر ICT روستايي براي ارائه خدمات دولت الکترونیک در روستاهاي استان ايجاد شده است.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید