نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه دیتا

سازمان : شرکت مخابرات

اقدامات انجام شده در راستای توسعه دیتا عبارتنداز:

 • ایجاد و توسعه سیستم های دیتا در 592 مرکز شهری و روستایی استان.
 • نصب 458000 پورت دیتا.
 • دایری 358000 پورت (دیتا) اینترنت پرسرعت مخابرات (ADSL ).
 • دایری 11500 پورت دیتای تجاری .
 • افزایش ضريب نفوذ اينترنت خانوار به 39 درصد.
 • افزایش پهناي باند ديتاي مصرفی شبكه مخابرات به  S/Gb 21 .

 

اقدامات انجام شده در راستای توسعه دیتا عبارتنداز:

 • ایجاد و توسعه سیستم های دیتا در 592 مرکز شهری و روستایی استان.
 • نصب 458000 پورت دیتا.
 • دایری 358000 پورت (دیتا) اینترنت پرسرعت مخابرات (ADSL ).
 • دایری 11500 پورت دیتای تجاری .
 • افزایش ضريب نفوذ اينترنت خانوار به 39 درصد.
 • افزایش پهناي باند ديتاي مصرفی شبكه مخابرات به  S/Gb 21 .

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید