نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه و گسترش فیبر نوری

سازمان : شرکت مخابرات

توسعه و گسترش فیبرنوری یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی در بخش ارتباطات کشورها می باشد در این راستا به منظور ارایه سرویس های باند پهن و پایدار برای دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در سطح استان 11161 کیلومتر   فیبر نوری اجرا گردیده است که 2141 کیلومتر آن در  فضاهای داخل شهری  و 2443 کیلو متر در فواصل بین شهری و 6577 کیلومتر آن در مناطق روستایی اجرا شده  که 2055 مرکز مهم شهری و بین شهری و نقاط تجاری و اقتصادی و ...  استان را از طریق این شبکه بهم متصل نموده است.

توسعه و گسترش فیبرنوری یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی در بخش ارتباطات کشورها می باشد در این راستا به منظور ارایه سرویس های باند پهن و پایدار برای دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در سطح استان 11161 کیلومتر   فیبر نوری اجرا گردیده است که 2141 کیلومتر آن در  فضاهای داخل شهری  و 2443 کیلو متر در فواصل بین شهری و 6577 کیلومتر آن در مناطق روستایی اجرا شده  که 2055 مرکز مهم شهری و بین شهری و نقاط تجاری و اقتصادی و ...  استان را از طریق این شبکه بهم متصل نموده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید