نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تامین و توسعه ارتباطات و زیرساخت های مخابراتی شهرک های صنعتی استان

سازمان : شرکت مخابرات

امروزه داشتن ارتباطی بروز و فراگیر یکی از مهمترین ارکان کسب و کارهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی می باشد و مخابرات استان به عنوان با تجربه ترین شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی در سطح کشور، با علم به این نیازها و دغدغه ها نسبت به تامین و توسعه ارتباطات و زیر ساختهای مخابراتی شهرک های صنعتی استان اقدام نموده است.

از جمله این اقدامات تامین تمامی امکانات ارتباطی و مخابراتی با تکنولوژی روز دنیا در 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان از جمله شهرک سلیمی ، شهرک سرمایه گذاری خارجی ..... می باشد. همچنین این شرکت  در 36 شهرک و ناحیه صنعتی پروژه هایی در دست انجام دارد.

امروزه داشتن ارتباطی بروز و فراگیر یکی از مهمترین ارکان کسب و کارهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی می باشد و مخابرات استان به عنوان با تجربه ترین شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی در سطح کشور، با علم به این نیازها و دغدغه ها نسبت به تامین و توسعه ارتباطات و زیر ساختهای مخابراتی شهرک های صنعتی استان اقدام نموده است.

از جمله این اقدامات تامین تمامی امکانات ارتباطی و مخابراتی با تکنولوژی روز دنیا در 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان از جمله شهرک سلیمی ، شهرک سرمایه گذاری خارجی ..... می باشد. همچنین این شرکت  در 36 شهرک و ناحیه صنعتی پروژه هایی در دست انجام دارد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید