نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اجرای پروژه FTTH (فیبر نوری منازل)

سازمان : شرکت مخابرات

جدیدترین تکنولوژی روز در گسترش شبکه فیبر نوری تا داخل خانه های مشترکین و بنگاههای اقتصادی تحت عنوان FTTH ( Fiber to the home) در پنج منطقه استان از جمله مناطقی از شهر تبریز، شهرستان مراغه، شهرک سرمایه گذاری خارجی، منطقه آزاد ارس و شهر جدید سهند با ظرفیت 80000 پورت ایجاد و آماده واگذاری می باشد که تاکنون در 2124 واحد مسکونی و تجاری سرویس FTTH دایر گردیده است که این امر فرصت مناسب برای ارائه خدمات و سرویس های جدید ایجاد کرده و می تواند کیفیت کسب و کار و ارائه خدمات را به نحو چشمگیری ارتقا داده و موجب هوشمندی مجتمع های تجاری، مسکونی، خدماتی و صنعتی استان گردد.

جدیدترین تکنولوژی روز در گسترش شبکه فیبر نوری تا داخل خانه های مشترکین و بنگاههای اقتصادی تحت عنوان FTTH ( Fiber to the home) در پنج منطقه استان از جمله مناطقی از شهر تبریز، شهرستان مراغه، شهرک سرمایه گذاری خارجی، منطقه آزاد ارس و شهر جدید سهند با ظرفیت 80000 پورت ایجاد و آماده واگذاری می باشد که تاکنون در 2124 واحد مسکونی و تجاری سرویس FTTH دایر گردیده است که این امر فرصت مناسب برای ارائه خدمات و سرویس های جدید ایجاد کرده و می تواند کیفیت کسب و کار و ارائه خدمات را به نحو چشمگیری ارتقا داده و موجب هوشمندی مجتمع های تجاری، مسکونی، خدماتی و صنعتی استان گردد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید