نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

مترو تبریز

سازمان : شهرداری تبریز

آغاز عملیات اجرای قطار درون شهری تبریز از سال 81

دارای 4 خط به طول 70 کیلومتر و تعداد 73 ایستگاه و یک خط حومه ای تبریز سهند به طول تقریبی 18 کیلومتر

اعتبار هزینه شده برای خط یک تاکنون 447/20 میلیارد ریال

اعتبار هزینه شده برای خط دو تاکنون 654/5 میلیارد ریال

آغاز عملیات اجرای قطار درون شهری تبریز از سال 81

دارای 4 خط به طول 70 کیلومتر و تعداد 73 ایستگاه و یک خط حومه ای تبریز سهند به طول تقریبی 18 کیلومتر

اعتبار هزینه شده برای خط یک تاکنون 447/20 میلیارد ریال

اعتبار هزینه شده برای خط دو تاکنون 654/5 میلیارد ریال

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید