نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

شهرک خاوران

سازمان : شهرداری تبریز

این شهرک در قالب شهرداری منطقه 9 تبریز، بعنوان شرقی ترین شهرک مسکونی کلانشهر تبریز به حساب می آید.

این شهرک به مساحت 800 هکتار، به منظور اسکان 150 هزار نفر  طراحی شده است.

حداقل عرض در این شهرک 12 متر می باشد.

کریدورهای اصلی شبکه معابر با عرض 35 متر وظیفه جمع و پخش کننده حرکت سواره در شهرک را ایفاد می نماید.

این شهرک در قالب شهرداری منطقه 9 تبریز، بعنوان شرقی ترین شهرک مسکونی کلانشهر تبریز به حساب می آید.

این شهرک به مساحت 800 هکتار، به منظور اسکان 150 هزار نفر  طراحی شده است.

حداقل عرض در این شهرک 12 متر می باشد.

کریدورهای اصلی شبکه معابر با عرض 35 متر وظیفه جمع و پخش کننده حرکت سواره در شهرک را ایفاد می نماید.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید