نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تقاطع های غیر همسطح؛ گره گشای ترافیک تبریز

سازمان : شهرداری تبریز

شهرداری تبریز با احداث  تقاطع های غیر همسطح تبریز حدود 143 تقاطع،سعی در حل معضل ترافیک شهر کرده است که به عنوان نمونه می توان به تقاطع های غیر همسطح نظیر پل کابلی، افلاک نما، شهید حمید باکری، امام علی(ع)، راه آهن و سرداران فاتح، سه راهی مرند، منجم، نصر و .. اشاره کرد.

 

تقاطع غیر همسطح افلاک نما

طول ۴۰ متر و عرض ۲۴ متر

تعداد دهنه  دو

سال احداث 1393

اعتبار 120 میلیارد ریال

مدت اجرا 6 ماه

 

تقاطع غیر شهید حمید باکری

طول 285 متر و عرض عرشه 17 متر

پروژه سه سطح

سال احداث 1393

اعتبار 95 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا 8 ماه

 

طرح تبادل امام علی

دارای ۶ پل به طول ۵۷۴ متر

دارای دو تونل قوسی بتنی

مساحت پروژع 60 هکتار

اعتبار 400 میلیارد ریال

سال احداث: 1391

 

تقاطع غیر همسطح راه آهن

تعداد دهنه :  ۷ دهانه

طول باند:  دو باند ۸۵۰ متری و عرض ۲۴.۵ متر

ارتفاع مرکزی:  ۷.۹ متر

مدت زمان اجرا :   10 ماه

اعتبار پروژه:     180 میلیارد ریال

سال احداث : 1394

شهرداری تبریز با احداث  تقاطع های غیر همسطح تبریز حدود 143 تقاطع،سعی در حل معضل ترافیک شهر کرده است که به عنوان نمونه می توان به تقاطع های غیر همسطح نظیر پل کابلی، افلاک نما، شهید حمید باکری، امام علی(ع)، راه آهن و سرداران فاتح، سه راهی مرند، منجم، نصر و .. اشاره کرد.

 

تقاطع غیر همسطح افلاک نما

طول ۴۰ متر و عرض ۲۴ متر

تعداد دهنه  دو

سال احداث 1393

اعتبار 120 میلیارد ریال

مدت اجرا 6 ماه

 

تقاطع غیر شهید حمید باکری

طول 285 متر و عرض عرشه 17 متر

پروژه سه سطح

سال احداث 1393

اعتبار 95 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا 8 ماه

 

طرح تبادل امام علی

دارای ۶ پل به طول ۵۷۴ متر

دارای دو تونل قوسی بتنی

مساحت پروژع 60 هکتار

اعتبار 400 میلیارد ریال

سال احداث: 1391

 

تقاطع غیر همسطح راه آهن

تعداد دهنه :  ۷ دهانه

طول باند:  دو باند ۸۵۰ متری و عرض ۲۴.۵ متر

ارتفاع مرکزی:  ۷.۹ متر

مدت زمان اجرا :   10 ماه

اعتبار پروژه:     180 میلیارد ریال

سال احداث : 1394

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید