نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

بازآفرینی شهری ( ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی)

سازمان : شهرداری تبریز

از مهمترین پروژه های شهرداری تبریز برای ساماندهی حاشیه نشینی می توان از سه پروژه اسکان افرادی که در سکونتگاه های ناامن زندگی می کنند، نام برد.

مجتمع 220 واحدی ارم

مجتمع مسکونی ولیعصر 2

پروژه مسکونی نصر اندیشه با 294 واحد در 8 بلوک

از مهمترین پروژه های شهرداری تبریز برای ساماندهی حاشیه نشینی می توان از سه پروژه اسکان افرادی که در سکونتگاه های ناامن زندگی می کنند، نام برد.

مجتمع 220 واحدی ارم

مجتمع مسکونی ولیعصر 2

پروژه مسکونی نصر اندیشه با 294 واحد در 8 بلوک

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید