نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

شهرداری تبریز پیشگام در توسعه زیرساخت های ورزشی

سازمان : شهرداری تبریز

لیست امکانات ورزشی شهرداری تبریز:

تعداد کل سالن های ورزشی 19 عدد که 3 عدد آن مخصوص بانوان است.

2 باب استخر

یک سالن تیر اندازی

2 میدان اسکیت

یک مجموعه میدانی تنیس

18 مورد تبدیل زمین خاکی به زمین چمن مصنوعی

تعداد زمین های چمن 39 مورد که 35 مورد آنها کوچک و 4 مورد آن به صورت مجتمع ورزشی استاندار با تمامی امکانات است.

لیست امکانات ورزشی شهرداری تبریز:

تعداد کل سالن های ورزشی 19 عدد که 3 عدد آن مخصوص بانوان است.

2 باب استخر

یک سالن تیر اندازی

2 میدان اسکیت

یک مجموعه میدانی تنیس

18 مورد تبدیل زمین خاکی به زمین چمن مصنوعی

تعداد زمین های چمن 39 مورد که 35 مورد آنها کوچک و 4 مورد آن به صورت مجتمع ورزشی استاندار با تمامی امکانات است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید