نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اضافه شدن زبان محلی به صفحات مطبوعات

در طول دهه‌های اخیر در مناطق دو زبانه از جمله آذربایجان، صفحات ترکی آذربایجانی بر مجموع صفحات نشریات محلی اضافه شده و هم اکنون شاهد رشد و گسترش همه جانبه آن هستیم. هم اکنون بیشتر نشریات استانی دارای صفحات زبان ترکی آذربایجانی هستند.

در طول دهه‌های اخیر در مناطق دو زبانه از جمله آذربایجان، صفحات ترکی آذربایجانی بر مجموع صفحات نشریات محلی اضافه شده و هم اکنون شاهد رشد و گسترش همه جانبه آن هستیم. هم اکنون بیشتر نشریات استانی دارای صفحات زبان ترکی آذربایجانی هستند.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید