نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تشکیل و فعال کردن ستاد اقتصاد دانش بنیان و کمیته های آن در دستگاه ها، دانشگاه ها و شهرستانها

همزمان با استقرار دولت تدبیر و امید، گفتمان اقتصادی برپایه دانش جزو اولویت های کشور و استان قرار گرفت.

براساس دستور استاندار محترم وقت جناب آقای دکتر جبارزاده، اقدامات مهمی در راستای تحقق اهداف و برنامه های منطقه ویژه انجام پذیرفت که از جمله آن تشکیل ستادی با نام ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان متشکل از رؤسای دستگاه های اجرایی و مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صاحب نظران حوزه های تخصی علمی و فناوری و تشکل های اقتصادی در استان است. ریاست ستاد به عهده استاندار و دبیری آن نیز با رئیس پارک علم و فناوری استان می باشد و مصوبات آن از سوی منطقه ویژه علم و فناوری و دستگاه‌های عضو استانی قابل‌اجراست. بازوی اجرائی این ستاد، کمیته اقتصاد دانش‌بنیان است که هم در دستگاه‌های استانی و هم در شهرستان‌ها (به ‌واسطه فرمانداری‌ها) تشکیل و برنامه‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را اجرا و پیگیری می‌کنند.

اهداف تشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان به شرح ذیل می باشد:          

 • تحقق اقتصاد دانائی محور
 • ارتقای بهره وری در سرمایه گذاری های لازم برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی از طریق هم پیوندی عناصر موجود
 • ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانائی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین المللی
 • زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر موثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور
 • ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی، سرمایه گذاری و خدمات و توسعه بستر ها و زیر ساخت های لازم برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی دانش بنیان از جمله خوشه های صنعتی و خدماتی با فناوری های برتر
 • تکمیل چرخه علم تا ثروت (تجاری سازی فناوری) و تبدیل نوآوری های فناورانه به ثروت دانش بنیان
 • دانش بنیان نمودن بنگاه های اقتصادی استان
 • تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از فعالیت های اقتصادی دانش بنیان
 • تبدیل دانشگاه های استان به دانشگاه های کارآفرین

همزمان با استقرار دولت تدبیر و امید، گفتمان اقتصادی برپایه دانش جزو اولویت های کشور و استان قرار گرفت.

براساس دستور استاندار محترم وقت جناب آقای دکتر جبارزاده، اقدامات مهمی در راستای تحقق اهداف و برنامه های منطقه ویژه انجام پذیرفت که از جمله آن تشکیل ستادی با نام ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان متشکل از رؤسای دستگاه های اجرایی و مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صاحب نظران حوزه های تخصی علمی و فناوری و تشکل های اقتصادی در استان است. ریاست ستاد به عهده استاندار و دبیری آن نیز با رئیس پارک علم و فناوری استان می باشد و مصوبات آن از سوی منطقه ویژه علم و فناوری و دستگاه‌های عضو استانی قابل‌اجراست. بازوی اجرائی این ستاد، کمیته اقتصاد دانش‌بنیان است که هم در دستگاه‌های استانی و هم در شهرستان‌ها (به ‌واسطه فرمانداری‌ها) تشکیل و برنامه‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را اجرا و پیگیری می‌کنند.

اهداف تشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان به شرح ذیل می باشد:          

 • تحقق اقتصاد دانائی محور
 • ارتقای بهره وری در سرمایه گذاری های لازم برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی از طریق هم پیوندی عناصر موجود
 • ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانائی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین المللی
 • زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر موثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور
 • ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی، سرمایه گذاری و خدمات و توسعه بستر ها و زیر ساخت های لازم برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی دانش بنیان از جمله خوشه های صنعتی و خدماتی با فناوری های برتر
 • تکمیل چرخه علم تا ثروت (تجاری سازی فناوری) و تبدیل نوآوری های فناورانه به ثروت دانش بنیان
 • دانش بنیان نمودن بنگاه های اقتصادی استان
 • تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از فعالیت های اقتصادی دانش بنیان
 • تبدیل دانشگاه های استان به دانشگاه های کارآفرین
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید