نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

فعالیت در جهت افزایش شرکت های دانش بنیان

  • با توجه به تعداد کم شرکت های دانش بنیان نسبت به ظرفیت های موجود استان (تا سال 1393)، افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان جزو یکی از اهداف منطقه ویژه تعریف گردید. این هدف در قالب برنامه های اجرایی سنواتی منطقه و در جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان و هئیت اجرائی منطقه ویژه در حضور استاندار محترم به تصویب رسید.
  • ایجاد 4068 عدد شرکت دانش بنیان در سطح کشور و 116  عدد در سطح استان
  • با توجه به تعداد کم شرکت های دانش بنیان نسبت به ظرفیت های موجود استان (تا سال 1393)، افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان جزو یکی از اهداف منطقه ویژه تعریف گردید. این هدف در قالب برنامه های اجرایی سنواتی منطقه و در جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان و هئیت اجرائی منطقه ویژه در حضور استاندار محترم به تصویب رسید.
  • ایجاد 4068 عدد شرکت دانش بنیان در سطح کشور و 116  عدد در سطح استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید