نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اقدامات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

  • هماهنگی و هم پیوندی بین عناصر موجود
  •  ایجاد و راه اندازی نهادهای زیرساختی جدید
  •  بهبود و توسعه فضای کسب و کار دانش بنیان
  • همکاری های فناورانه ملی و بین المللی

 

  • هماهنگی و هم پیوندی بین عناصر موجود
  •  ایجاد و راه اندازی نهادهای زیرساختی جدید
  •  بهبود و توسعه فضای کسب و کار دانش بنیان
  • همکاری های فناورانه ملی و بین المللی

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید