نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

توسعه فضای اداری در سطح استان

سازمان : ثبت اسناد

توسعه فضای اداری در سطح استان از 14 واحد ثبتی به 31 واحد ثبتی در سطح تبریز و سایر شهرهای استان

  • جلوگیری از ترددهای زائد شهری و بین شهری با امکان ارائه خدمات در نزدیک ترین مکان
  • مناسب سازی فضای ارائه خدمات به متقاضیان در جهت تکریم به مراجعین

فهرست ساختمان های احداثی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

ردیف عنوان سال احداث
1 احداث ساختمان اداره کل ثبت استان 1378
2 احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه غرب 1396
3 احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه شرق 1397
4 احداث ساختمان ثبت مراغه 1365
5 احداث ساختمان ثبت مرند 1377
6 احداث ساختمان ثبت میانه 1379
7 احداث ساختمان ثبت شبستر 1377
8 احداث ساختمان ثبت بناب 1376
9 احداث ساختمان ثبت جلفا 1382
10 احداث ساختمان ثبت ملکان 1379
11 احداث ساختمان ثبت بستان آباد 1382
12 احداث ساختمان ثبت اسکو 1388
13 احداث ساختمان ثبت عجب شیر 1376
14 احداث ساختمان ثبت هریس 1389

 

فهرست ساختمان های تملیکی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

ردیف عنوان سال 
1 ساختمان ثبت اسناد اهر 1369
2 ساختمان ثبت اسناد آذرشهر 1369
3 ساختمان ثبت اسناد هشترود 1370
4 ساختمان ثبت اسناد سراب 1369

 

توسعه فضای اداری در سطح استان از 14 واحد ثبتی به 31 واحد ثبتی در سطح تبریز و سایر شهرهای استان

  • جلوگیری از ترددهای زائد شهری و بین شهری با امکان ارائه خدمات در نزدیک ترین مکان
  • مناسب سازی فضای ارائه خدمات به متقاضیان در جهت تکریم به مراجعین

فهرست ساختمان های احداثی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

ردیف عنوان سال احداث
1 احداث ساختمان اداره کل ثبت استان 1378
2 احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه غرب 1396
3 احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه شرق 1397
4 احداث ساختمان ثبت مراغه 1365
5 احداث ساختمان ثبت مرند 1377
6 احداث ساختمان ثبت میانه 1379
7 احداث ساختمان ثبت شبستر 1377
8 احداث ساختمان ثبت بناب 1376
9 احداث ساختمان ثبت جلفا 1382
10 احداث ساختمان ثبت ملکان 1379
11 احداث ساختمان ثبت بستان آباد 1382
12 احداث ساختمان ثبت اسکو 1388
13 احداث ساختمان ثبت عجب شیر 1376
14 احداث ساختمان ثبت هریس 1389

 

فهرست ساختمان های تملیکی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

ردیف عنوان سال 
1 ساختمان ثبت اسناد اهر 1369
2 ساختمان ثبت اسناد آذرشهر 1369
3 ساختمان ثبت اسناد هشترود 1370
4 ساختمان ثبت اسناد سراب 1369

 

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید