نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری استان:

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در راستای اشتغالزایی زنان روستایی و عشایری تشکیل شده است که به موجبات تشکیل این صندوق ها به تعداد 65 صندوق، اشتغالزایی 2112 نفر از زنان روستایی و عشایری را فراهم آورده است . همچنین جمع اعتبارات و سپرده های اعضای صندوق با احتساب تسهیلات اعطایی 12173178 میلیون ریال می باشد.

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در راستای اشتغالزایی زنان روستایی و عشایری تشکیل شده است که به موجبات تشکیل این صندوق ها به تعداد 65 صندوق، اشتغالزایی 2112 نفر از زنان روستایی و عشایری را فراهم آورده است . همچنین جمع اعتبارات و سپرده های اعضای صندوق با احتساب تسهیلات اعطایی 12173178 میلیون ریال می باشد.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید