نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

تعاونیهای زنان استان:

در راستای ایجاد اشتغال زایی و کارآفرینی تعاونیهای زنان روستایی تشکیل شده است . که بر این اساس موسسات مختلفی از جمله صندوق کارآفرینی امید ، بانک کشاورزی ، بانک سینا با پرداخت تسهیلات کم بهره از آنها حمایت کرده است.

در راستای ایجاد اشتغال زایی و کارآفرینی تعاونیهای زنان روستایی تشکیل شده است . که بر این اساس موسسات مختلفی از جمله صندوق کارآفرینی امید ، بانک کشاورزی ، بانک سینا با پرداخت تسهیلات کم بهره از آنها حمایت کرده است.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید