نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

دستاورد دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی

سازمان : دانشگاه تبریز

افزایش تعداد رشته  کارشناسی  از 33 رشته  در سال 1357به  114رشته در سال 1397  که  رشد 250درصدی رانشان میدهد.

افزایش تعداد دانشجو کارشناسی از3800نفر در سال 1357 به10383نفر در سال 1397.

افزایش تعداد رشته  کارشناسی  از 33 رشته  در سال 1357به  114رشته در سال 1397  که  رشد 250درصدی رانشان میدهد.

افزایش تعداد دانشجو کارشناسی از3800نفر در سال 1357 به10383نفر در سال 1397.

X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید