نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

اکیپ های خط گرم

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

سامانه 121

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید