نمایشگاه نیازمندی های فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی

عملگر SADA

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

عملگر مغناطیسی

نوع نیازفناورانه : اضطراری
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید