سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار

توسعه عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک، توسعه جنگلداری، مقابله با بیابان زایی و کنترل کانون های بحرانی گردوغبار و ریزگردها، حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و اراضی ملی و دولتی، توسعه مرتع داری و احیاء مراتع، کشت و بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت از منابع و ذخایر دریایی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
توسعه عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک، توسعه جنگلداری، مقابله با بیابان زایی و کنترل کانون های بحرانی گردوغبار و ریزگردها، حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و اراضی ملی و دولتی، توسعه مرتع داری و احیاء مراتع، کشت و بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت از منابع و ذخایر دریایی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید