سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

ارتقای حاصلخیزی خاک کشاورزی، توسعه عملیات زیربنایی در اراضی کشاورزی، پایش کیفیت خاک کشاورزی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید