سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت بازار

توانمند سازی تشکل های تولیدی و صادراتی، حمایت از ایجاد زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی، توسعه زیرساخت های تجاری و پشتیبانی لجستیک، مدیریت فرآیند تولید تا مصرف ، توجه به فرآوری و بسته بندی هوشمند محصولات کشاورزی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
توانمند سازی تشکل های تولیدی و صادراتی، حمایت از ایجاد زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی، توسعه زیرساخت های تجاری و پشتیبانی لجستیک، مدیریت فرآیند تولید تا مصرف ، توجه به فرآوری و بسته بندی هوشمند محصولات کشاورزی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید