سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره عرضه

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مدرن بر اساس آمایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای تکنولوژی و اصلاح ساختار صنایع تبدیلی کشاورزی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مدرن بر اساس آمایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای تکنولوژی و اصلاح ساختار صنایع تبدیلی کشاورزی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید