سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

راهبرد دانش بنیان ساختن کشاورزی

استفاده از فناوری های نوین و کارامد در راستای ارتقای مدیریت تولید در بخش کشاورزی، حرکت از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی تجاری و حرفه ای، افزایش ضریب نفوذ دانش از تحقیقات تا مزرعه و عرصه های تولیدی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
استفاده از فناوری های نوین و کارامد در راستای ارتقای مدیریت تولید در بخش کشاورزی، حرکت از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی تجاری و حرفه ای، افزایش ضریب نفوذ دانش از تحقیقات تا مزرعه و عرصه های تولیدی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید